Imperial the leading in quality and service
 
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด
 
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด
         
                     

ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชั้นนำของประเทศไทย

 
        ประวัติความเป็นมา            

 

เมื่อปี พ.ศ.2514 เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมย่านสุขุมวิท ทำให้แขกที่มาพักเสียชีวิตหลายราย และตัวอาคารแทบจะเหลือแต่เท่าถ่าน ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยในสมัยนั้น ทั้งในด้านการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยตามสถานประกอบการ และคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นของเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ดังเช่นทุกวันนี้

 

เหตุการณ์ ในครั้งนี้ทำให้คุณ วิทยา และ คุณวรวิทย์ วิทยอำนวยคุณ เล็งเห็นโอกาสว่าธุรกิจด้านการป้องกันอัคคีภัยเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ จึงทำการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อขายออกสู่ตลาด จึงถือเป็นจุดกำเนิดของ บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียลขึ้นในปีเดียวกันกับปีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของคนไทย

 

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จากจุดเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน บริษัทฯได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในด้านคุณภาพสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญ ตลอดจนการตอบแทนสังคมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทำให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของกลุ่มลูกค้าชั้นนำต่างๆ จนบริษัทฯมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงของเมืองไทย ดังเช่นปัจจุบัน

 

 

ขอบข่ายงานของทางบริษัท

  • จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
  • บริการ ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  • อมรม ดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
  • ให้คำปรึกษา ด้านการตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ.ตรวจสอบอาคา

IMPERIAL PRODUCTS