Imperial the leading in quality and service
 
                         
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง    
   
ไฟจะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบด้วย องค์ประกอบสามอย่าง คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน เรียกสิ่งนี้ว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ  
     
 

องค์ประกอบของไฟ

  • เชื้อเพลิง (FUEL) ซึ่งจะอยู่ในสภาพ ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
  • อากาศ (OXYGEN) ซึ่งมีอยู่ในอากาศประมาณ 21 % โดยปริมาณ
  • ความร้อน (HEAT) พอเพียงที่จะติดไฟได้

 

เมื่อสามสิ่งนี้รวมกันก็จะเกิดปฎิกริยาลูกโซ่

 

ปฏิกิริยาลูกโซ่ : คือปฏิกิริยาการลุกติดไฟอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างหนุนเนื่องกันอยู่ โดยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ปฏิกิริยาลุกติดไฟจะไม่เกิดขึ้น

ประเภทของไฟ (FIRE CLASSIFICATION)

 

การจะใช้วิธีหนึ่งวิธีใดในการดับเพลิงให้ถูกต้องนั้น จะต้องคำนึงถึงประเภทของไฟที่เกิดการลุกไหม้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ

เพลิงไหม้ประเภท A
เป็นเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งทั่งไป เช่น ไม้, ผ้า,  กระดาษ, ยาง และพลาสติก เชื้อเพลิงเหล่านี้  เมื่อเผาไหม้แล้วจะมีขี้เถ้าเหลืออยู่

เพลิงไหม้ประเภท B
เป็นเพลิงไหม้จากของเหลวหรือก๊าซที่เป็นสารไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, น้ำมันผสมสี, น้ำมัน, น้ำมันชักเงา, น้ำมันดิน และแก๊สติดไฟต่าง ๆ

เพลิงไหม้ประเภท C
เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 
   เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งเพลิงไหม้วัสดุอื่นที่อยู่ใกล้กับแหล่ง

                       
 

เพลิงไหม้ประเภท K
เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันพืช, น้ำมันจากสัตว์