Imperial the leading in quality and service
 

นโยบายด้านการบริการ

       
 
  • รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ ของเครื่องดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปี
  • บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบป้องกัน อัคคีภัย ตามกฎกระทรวง โดยไม่คิดค่าบริการ
  • สาธิตแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล โดยไม่คิดค่าบริการ
  • บริการจัดส่งและติดตั้งเครื่องดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยไม่คิดค่าบริการ
  • บริการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องดับเพลิง
    ทุกระยะ 3 - 6 เดือน โดยไม่คิดค่าบริการ
  • บริการสำรองถังดับเพลิง โดยไม่คิดค่าบริการ
  • รับบรรจุน้ำยาดับเพลิงในราคาพิเศษ
  • รับฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมหนีภัยตามกฎกระทรวง (ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเดิม)
  การบริการของเรา