Imperial the leading in quality and service
 
 
   
   
IMPERIAL FIRE TRAINING ได้เริ่งก่อตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและนายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับเดิม) ซึ่งในปัจจุบันกำหนดให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง กำหนเดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
หมวด 8
การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆ นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดความพร้อม ทั้งทางด้านทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์ และการฝึกอบรมในการจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการและลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
การอบรมภาคทฤษฎี
 

การอบรมภาคปฏิบัติ